BejelentésSEHUNNIA
"Ott ahol zúg az a négy folyó..."

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Linkek

The Pirate Bay

Tucows

Torrent oldalak

Thor.hu

Torrentek

Powr torrent

Cnet

Macjams

WE7

HVG.HU \ TECH

Zeneszöveg

VoipBuster.

Format Factory

MediaCoder

Handbrake

Google Translate

Csillagpor

XP Info

TaTus

Terminal.hu

Technet

TFeri.hu - Letöltések

kisslaci68.extra.hu

Scriptek - Hitetlen.hu

script.lap.hu

Fileforum.betanews.com

Download.thor.hu

Tryit Editor

Public Domain Torrents

SOROZATOK INGYEN! - TV SOROZAT LETÖLTÉS!

iPod Media Encoder

Extensoft.com

Apple.com

File2hd.com

1001 Ingyenes Letöltés

Speedtest.net

Koppy - Ingyenes Programok

Programraktár 3!

Beload.hu

BEST DOWNLOAD CENTER - Ingyenes letöltések

Filehippo.com

ICQ

Mmtorrents.hu

Jox.hu

Videosmart.hu

DVD Tippek-Trükkök

Ingyen letöltés

Letöltés.lap.hu

Downloads.hu

Szoftver Letöltés

Zene.hu

Film felirat kereső

Ulti Music

Bit Múmia

Arcoiris

ESET NOD32

Xider

Supertracker

Hosszupuskasub.com

Filekereso.hu

Musik-live.net

Index-of-mp3.com

Letöltés.tvfm.hu

Letöltés ingyen

Lyrics Box

AppSnap

Dropbox

Magyarítások Portál

Jómagam.hu

Softwarefor.org

Dumpr

IPON computer

WinSoft - Windows szoftverek

WordPress magazin

Egerszeginformatika.hu

Kaspersky Internet Security

McAfee

McAfee saját fiók

LogMeIn

New-Music

Netmozi fórum

Szoftver Tippek

Momupl

Super MP3 Download

MuviKing

Pirate Warez Site

Download CHIP.eu

Tubenov.net

Free Downloads Center

Giveaway of the day

MacHeist

Letöltés.blog

Észbontó

Reallusion 3D

YouMicro

Photosnack

Public Domain Content

ZityiSoft

Szevasz- Fórum

TorkoNet

Bulac

Szoftver-Zóna.hu

Spybot-S&D

Vixy

Tigris freeware blogja

FreewareGeeks

Letölthető magyar szinkronos sorozatok

vids.hu

Meseház

Grab-Tube

Diablo

Edokumentumok.A CSODASZARVAS - Jordanes és Kézai Simon krónikája nyomán - Történt egyszer, hogy Hunor és Magyar vadászat közben messze elkalandoztak, és már a Meotiszt mocsarai között bolyongtak. Ekkor hirtelen egy nőstény szarvas bukkant fel előttük, ők pedig mindjárt üldözőbe vették. Futott a szarvas, majd nagy hirtelen nyom nélkül elenyészett a vadászok szeme elől. Sokáig keresték, de sehogy sem tudták megtalálni. Ahogy a szarvast keresték, az egész mocsaras helyet bejártak, és barmok legeltetésére nagyon alkalmasnak találták. Ezután atyjukhoz visszatértek, tőle engedélyt kértek, és amint ezt megkapták, minden jószágukkal a miotiszti mocsarak közé költöztek. Meotisz tartománya határos Perzsiával. Mindenfelől tenger veszi körül, egy nagyon keskeny gázlót kivéve. Folyói egyátalán nincsenek, de füvekben, fákban, madarakban, halakban és vadállatokban bővelkedik. Nehéz oda a bejutás meg a kijárás is. Hunor és Magyar népe a meotiszi mocsarak közé behatolt, és öt éven át onnan ki sem mozdult. A hatodik évben elindultak, és a pusztában véletlenül rábukkantak Belár király fiainak feleségeire, akik férjük nélkül sátrakban tanyáztak. Amikor rájuk bukkantak, éppen a kürt ünnepét ülték: a zene hangjára táncot jártak. Ekkor őket elfogták, és minden jószágukkal együtt magukkal ragadták a meotiszi mocsarakba. Az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták, az egyiket Hunor, a másikat Magyar vette felségül. Az összes hunok és magyarok ezektől az asszonyoktól származnak.

A csodaszarvas népei Kora középkori krónikáinkban idôben és térben távol levô események kerülnek egymás mellé. Napjaink forráskritikai szellemû történetírása kihámozza a legendákból a reális tényeket. Csodaszarvas vezette el Menrót két hôs fiát, Hunort és Magort a Meótisz ingoványaiba. Innen a geszták szerint Szkítiába vonultak. Kezdjük a szkítákkal. A csodaszarvas népének tudták magukat. Krisztus elôtt a 8. századtól uralmuk alá hajtották a Fekete-tengertôl északra elterülô pusztákat. Makkay János régész egy nemrég megjelent írásában bírálja a Magyarok krónikája címû terjedelmes, több mint 800 oldalas millecentenáriumi kötetet. Több pontatlanságot, alig 35 oldalon tíz hibát talált. Mert például a szkíták (szittyák) soha nem éltek Közép-Ázsiában, így onnan nem is vándorolhattak be Európába. Az a régi adat, amelyet így "átgondolt" a kiadvány szerkesztôje, arról beszél, hogy a szkíták a Kura és Arax folyókon átkelve érkeztek. Nos, ez a két folyó nem a Káspi-tengertôl keletre, hanem a Kaukázustól délre található. A magyar középkor krónikáiban vissza-visszatér a szkíta rokonság tudata. Anonymus szerint: "A szittya nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá. Tudniillik Dariust, a perzsák királyát csúfosan megkergették." És az rettegve futott Perzsiába vissza. A történeti szakirodalom többnyire úgy tudja, hogy ezeket az ismereteket krónikaíróink nyugati forrásokból vették át. Mi ebben kételkedünk, a magyaroknál erôsen élhetett egyfajta szittya származástudat. Ezt tükrözi Anonymus, Kézai Simon és a Képes Krónika is. VII. Konstantin császár, a Bíborbanszületett, aki 912-959 között ült Bizánc trónján, A birodalom kormányzása címû mûvében foglalkozik a magyarokkal (türkökkel). Értesüléseit Bulcsutól és Tormás hercegtôl szerezte, ez utóbbi a honszerzô Árpád dédunokája volt. A császárt úgy tájékoztatták, hogy egykor, nagyon régen a magyarokat szavartü aszfalünak (rendíthetetlen szvárdoknak) nevezték. Anonymus Gesta Hungaroruma is megemlékezik egy bizonyos Zuardról (Szuvard), aki egy sereggel Görögországba távozott. Persze az a Görögország nem a mai Görögország, hanem a Kura folyó partján, a Kaukázus vidékén lévô terület. Váczi Péter szerint eleink betagolódtak a szavírok (sávardik) törzsszövetségébe. A Kaukázus keleti végénél a Derbendi-kapu védelmét bízták rájuk. A Kárpát-medencei magyarokkal a honfoglalás után, a 10. század derekán is tartottak kapcsolatot. (Két lemaradt töredék magyarság is élt itt, a Kaukázusban.) Idetartott Ottó domokos barát, talált is útközben Alánföldön valakiket, akikkel magyarul beszélt, de a keleten maradt magyar törzsekhez nem jutott el. Iulianus barát is erre indult, majd Baskíriában talált rá az ôshazára, Magna Hungariára. Az azonban - Váczi Péter szerint- ott, a Volga mentén csak egy újabb állomás, miután a magyarok a kazár kaganátus (nagyhatalmú pusztai törzsszövetség) felsôbbségét lerázták, és a magyarság "magával ragadva a kabarok java részét, a Don-Volga közti átjárón északra távozott, mégpedig az eszkil-bolgárok dél felôli szomszédságába, ahol egy «magyar« nevû nép jelenlétét tanúsítják a mohamedán geográfusok." A kabaroknak is három törzse volt. A források elég szûkszavúak velük kapcsolatban. Honnan hová vándoroltak? Horváth Izabella szerint (lásd az 1990-es finnugor kongresszus elôadásait): "A népességek állandóan dél és kelet felôl vonultak észak felé, és nem fordítva, mint ahogyan nyelvészeti következtetések alapján feltételezhették." A magyar, avar, hun, szkíta régészeti anyag igen nagy számú megegyezést mutat a kutatónô vélekedése szerint. A ragadozó madár, a turul (griff) a felsôbbrendû isteni származásra utal eleink népmûvészeteben, a puszták fiainál. A "turul az ôsapa és a szarvas az ôsanya". Horváth Izabella szerint a szarvas is táltos állat, de mellette még a medve, a ló és nyilván a sas. A magyar népmûvészet vissza-visszatérô eleme az életfa, az életfán találhatók a meg nem született lelkek madáralakban. Ennek a világfának a védelme a fejedelem kötelessége, melyre ôt ôsei kiválasztották. A táltost (sámánt) is az ôsök szellemei választják ki. Az ôsmagyarok hite szerint a táltosság és a fejedelemség összeforrt, egy emberben összpontosult. A "sámán lelke" különbözô állatalakokat tud ölteni. Ilyen alakokban viaskodik más táltosokkal révületei alkalmával. Emese álma, a Csodaszarvas-monda, a ragadozómadár, a turul, Fehérló fia, Griff stb. mind egy-egy szelleme a csodálatos égi karizmának, az isteni kiválasztottságnak. Az Árpád-ház egy ilyen család volt a magyarok hite szerint, amelynek a nép, ha boldogulni akart, engedelmességgel tartozott. Abból a turulnemzetségbôl származtak, amely hosszú ideig uralta Eurázsia sztyeppeövezetét, és más népeknek is származtak innen fejedelmei. E hitvilág tartotta meg eleinket. A néprajz egyre komolyabb eredményeket mutat fel a magyar eredetkutatás terén. Az elôbb látott meseszerû táltos állatok mellett figyelmet érdemelnek a növényi motívumok. Egyik legkedveltebb növénye népmûvészetünknek a tulipán. Jelen van nem csak a magyaroknál, de a szkítáknál is. A megújuló élet virága a koronázási paláston is megtalálható. Ôshazája Belsô-Ázsiában van. A növény egyik ôsi élôhelye (micsoda "véletlen"!) a Kura és Arax folyók vidékén van, amint láttuk, ott szkíták és magyarok jártak. Eleinte olyan területen laktak, tanyáztak, ahol a növény vadvirágként fordult elô és ahol mélyen beivódhatott népmûvészetünk formavilágába. Ezen motívumkincs, díszítômûvészetünk hagyományvilága nem annyira a finnugorokkal való, mint inkább a szkíta, hunn, türk, onogur, avar, magyar mûveltségbeli rokonságra utal. Népdalaink is efelé a világ felé vezetnek el bennünket, mutatnak rokonságot. Végezetül idéznénk Szelestey László neves néprajzkutatót: "Mintegy búvópatakként kerülnek felszínre a magyar népmûvészetben a mezopotámiai leleteken látható elemek, kompozíciók. A negatívban elôtûnô fejek például rendszeresen föllelhetôk az avar szíjvégeken. A szkíta leleteken látható állatviadalok szintúgy nyomon követhetôk a magyar népmûvészetben, jóllehet ilyen gazdag variációkban, ilyen pregnánsan - sem a környéken, sem a távolabbi népmûvészetekben nem lelhetôk fel. S mi ahelyett, hogy büszkék lennénk ebbéli leleteinkre, mind a mai napig nem írjuk le, nem adtuk ki ôket, holott ezzel nemcsak a magunk kultúráját, hanem az emberiséget is megfosztjuk bizonyos fontos építô elemektôl. A magyar kultúra távoli gyökereit csak globálisabb szemlélet, több tudományág együttes erôfeszítései tárhatják fel. A nyelvészet mellett az embertan, néprajz, népzene kutatásai hozhatnak elôrelépést. Az egyes kultúrák a múltban sem fejlôdtek teljesen elszigetelten. A pusztai népek hagyományait átvették más kultúrák fiai is. Nagyon sok értéket mi, magyarok hoztunk Európába. Ki tárja fel és ápolja ezeket, ha nem mi?" Hodgyai Mátyás
Lap tetejére
Vissza a Kezdőoldalra

Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!